I am going to give you information about arrays, decleration of arrays, methods and properties of arrays.

Arrays are list-like objects whose prototype has methods to perform traversal and mutation operations. Neither the length of a JavaScript array nor the types of its elements are fixed. Since an array’s length can change at any time, and data can be stored at non-contiguous locations in the array, JavaScript arrays are not guaranteed to be dense; this depends on how the programmer chooses to use them. …


Bu problemin baş verməsinin səbəbi React.StrictMode-un bir xüsusiyyətidir. Əslində bu sadəcə development mode-da baş verir və əsas məqsədi isə render mərhələsində baş verə biləcək yan təsirlərin qarşısının alınmasıdır.

Fərqli misallar üzərində bunu müşahidə etmək mümkündür.

A) useState ilə yazılmış functional component-ə nəzər salaq.

function App() {
const [click, setClick] = React.useState(0);console.log('Render edildi ', click);
return (
<div>
<button onClick={() => setClick(click => click + 1)}>
Clicks: {click}
</button>
</div>
)
}

Əgər create-react-app istifadə edərək react app yaratsaq və npm start ilə çalışdırsaq browser console-da aşağıdakı output-la qarşılaşacağıq.

Render edildi 0
Render edildi 0

Əgər button-a bir dəfə click-ləsək belə…

Kamil Abiyev

Frontend Web Devloper, Founder and Editor of Star Gazers

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store